gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 


Zespół Interdyscyplinarny realizuje działania określone w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2010 r., Nr 125, poz.842).

Do zadań Zespołu należy w szczególności diagnozowanie problemu przemocy w rodzinie i podejmowanie działań w środowisku zagrożonym przemocą, mających na celu przeciwdziałanie temu zjawisku. Zadaniem Zespołu Interdyscyplinarnego jest także inicjowanie interwencji w środowisku dotkniętym przemocą w rodzinie, a także rozpowszechnianie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy środowisku lokalnym.

 Przemoc w rodzinie, czyli zamierzone i wykorzystujące przewagę sił działanie przeciw członkowi rodziny, naruszające jego prawa i dobra osobiste jest  p r z e s t ę p s t w e m !!!

Osoby dotknięte przemocą narażone są na niebezpieczeństwo utraty życia, zdrowia, naruszona zostaje ich godność, nietykalność cielesna i wolność. Przemoc powoduje szkody na zdrowiu psychicznym lub fizycznym.

Jeśli dotyka Cię przemoc lub jesteś jej świadkiem zadzwoń pod nr tel. 71/ 381-22-58 lub przyjdź do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Św. Rocha 3 w Oławie – pok. nr 7.
 

Co możesz zrobić, kiedy doświadczasz przemocy?
 
  • Porozmawiaj z kimś komu ufasz. Przełam milczenie. Zwróć się o pomoc do przyjaciół, rodziny, sąsiadów, instytucji. Nie wstydź się. Za przemoc odpowiedzialny jest ten, kto Cię krzywdzi, a nie Ty.

  •   Nie usprawiedliwiaj przemocy. Nikt nie ma prawa Cię bić, ani krzywdzić  w jakikolwiek sposób! Za przemoc zawsze odpowiedzialna jest osoba, która ją stosuje, a nie Ty.

  •    Zdobywaj wiedzę prawną. Pamiętaj, że przemoc w rodzinie jest przestępstwem ściganym z urzędu. Często złożonych sytuacji rodzinnych nie da się rozwiązać bez uruchomienia procedur prawnych, takich jak: alimenty, eksmisja czy ograniczenie władzy rodzicielskiej. Poznaj swoje prawa!

  •  Szukaj pomocy u specjalistów. Kiedy uzyskasz wsparcie, pomoc i informacje – poczujesz się pewniej!                     
                                                                                   
Jeśli jesteś ofiarą lub świadkiem przemocy w rodzinie zgłoś się do/na:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej


Zespołu Interdyscyplinarnego
ds. przeciwdziałania przemocy
ul. Świętego Rocha 3, 55-200 Oława           
  tel. (71) 38-12-251

ul. Świętego Rocha 3, 55-200 Oława         
   
tel. (71) 38-12-258
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
ul. Świętego Rocha 3, 55-200 Oława           
  tel. 
            dyżur: wtorki i czwartki
              w godz. 12:00 - 16:00
Komendę Powiatową Policji
ul. Kopernika 1, 55-200 Oława                  
  
tel. (71) 31-320-41
Ośrodka Zdrowia lub Szkoły
 

 
 
 
 
 
 
 

Ogólnopolski telefon dla ofiar przemocy w rodzinie

N i e b i e s k a    L i n i a   801 – 120 - 002

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie