gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 


PROJEKT „POTRZEBUJEMY SIĘ NAWZAJEM”
 
            Projekt „Potrzebujemy się nawzajem” realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie został zakończony. Projekt realizowany był w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki – Priorytet 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej (trwał od 01.04.2008r. do 31.12.2008r.). Projekt ten był skierowany do kobiet bezrobotnych, korzystających z pomocy społecznej i będących w wieku aktywności zawodowej. Udział w projekcie pozwolił uczestniczkom m.in. na zdobycie wiedzy, poznanie swoich mocnych stron, podwyższenie samooceny, nabycie umiejętności łatwego nawiązywania kontaktów międzyludzkich i sposobów aktywnego poszukiwania pracy. Na podstawie analizy ankiet ewaluacyjnych stwierdza się zadowolenie wszystkich uczestniczek z udziału w projekcie a także zainteresowanie udziałem w podobnym projekcie czy wykorzystaniem zdobytej wiedzy poprzez tworzenie spółdzielni socjalnych.
Beneficjentki projektu aktywnie uczestniczyły w następujących zajęciach:
I – treningi umiejętności psychospołecznych  - prowadzone przez psychologa (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne) – łącznie 30 godzin,
II – warsztaty aktywności zawodowej – prowadzone przez doradcę zawodowego (zajęcia grupowe i konsultacje indywidualne) – łącznie 30 godzin,
III – szkolenia zawodowe – w zakresie opieki nad osobami starszymi (zajęcia teoretyczne
i praktyczne) – łącznie 60 godzin (zajęcia prowadzone przez: nauczyciela praktycznej nauki zawodu, pielęgniarkę, ratownika medycznego, lekarza psychiatrę, kosmetyczkę, dietetyka oraz radcę prawnego).
            Szkolenia wzbogacone były wyjazdem do Karpacza w celu kontynuacji treningów psychospołecznych i warsztatów aktywności zawodowej. W celu nabycia praktyki dotyczącej szkoleń nad osobami starszymi zorganizowane były wyjazdy do Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Świętej Katarzynie oraz do Centrum Rehabilitacji i Neuropsychiatrii „Celestyn” w Mikoszowie. W ramach projektu organizowane były także zajęcia w świetlicy wiejskiej – tj. m. in. warsztaty „makaronowe” czy kulinarne.
            Nad sprawną realizacją projektu czuwał zespół projektowy – kierownik GOPS – Helena Masło, koordynator projektu – Anna Pilśniak oraz księgowa projektu - Edyta Anczakowska-Stachurska (zarządzanie projektem) a także pracownicy socjalni GOPS. Koszty realizacji projektu były współfinansowane w 90 % z  Europejskiego Funduszu Społecznego. Całkowity koszt projektu wyniósł 101 875,50 zł.
            Projekt został zakończony organizacją konferencji, która odbyła się w dniu 12.12.2008r. w restauracji „Grażka” w Oławie. Podczas konferencji kierownik GOPS przedstawiła prezentację dotyczącą realizacji projektu, natomiast zastępca wójta gminy Oława –Zbigniew Pryjda wręczył uczestniczkom projektu dyplomy ukończenia szkoleń. W drugiej części konferencji została przedstawiona prezentacja przez przedstawicieli Regionalnego Centrum Wspierania Inicjatyw Pozarządowych we Wrocławiu, która dotyczyła korzyści nawiązywania partnerstwa w realizacji projektów.
            W bieżącym roku GOPS w Oławie będzie realizatorem projektu systemowego, jednakże tym razem skierowanego  głównie do młodzieży. Mamy nadzieję, że podobnie jak projekt „Potrzebujemy się nawzajem” – jego realizacja zakończy się sukcesem.


 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie