gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 


               Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Oławie wspólnie z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych realizuje pilotażowy program, którego celem jest wyrównanie szans w zdobyciu wykształcenia przez uczniów, będących osobami niepełnosprawnymi.
Program adresowany jest do dzieci niepełnosprawnych, posiadających ważne orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole podstawowej, gimnazjum lub w szkole ponadgimnazjalnej.

 
Realizowany jest na terenie całego kraju w gminach wiejskich lub w gminach miejsko-wiejskich na terenie, na którym znajdują się wyłącznie wsie oraz miasta do 5 tys. mieszkańców, od dnia 1 września 2007r. do 30 czerwca 2010 r.
Niepełnosprawny uczeń może otrzymać bezzwrotną pomoc na:

1. zakup przedmiotów ułatwiających lub umożliwiających naukę,
2. uczestnictwo w zajęciach, mających na celu podniesienie sprawności fizycznej lub psychicznej (w tym wakacyjne obozy rehabilitacyjne),
3. koszty związane z dostępem do internetu (instalacja i abonament),
4. kursy doszkalające w zakresie programu nauczania oraz kursy językowe (w przypadku kursów organizowanych poza miejscem zamieszkania ucznia dofinansowaniu mogą podlegać również koszty dojazdu, zakwaterowania, wyżywienia),
5. wyjazdy organizowanych w ramach zajęć szkolnych.

W przypadku uczniów szkół ponadgimnazjalnych przyznana pomoc finansowa może obejmować dodatkowo następujące koszty:
1. opłaty za naukę (czesne),
2. zakwaterowania (gdy uczeń pobiera naukę poza miejscem stałego zamieszkania),
3. dojazdów do szkoły.

             Wysokość dofinansowania jest zróżnicowana w zależności od rodzaju szkoły, do której dziecko uczęszcza. Maksymalnie może wynieść  
w przypadku ucznia szkoły podstawowej lub gimnazjum do  kwoty 2.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej do kwoty 3.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego, w przypadku ucznia szkoły ponadgimnazjalnej zobowiązanego do uiszczania opłat za naukę (czesnego) do kwoty 4.000 zł w ciągu jednego roku szkolnego. Kwoty dofinansowania uzależnione są od decyzji PFRON-u, na realizację programu otrzymaliśmy 41%, kwot które można było otrzymać.

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie