gops oława
 
LOGO GOPS

STRONA GŁÓWNA 
  GOPS Gminy Oława
-------------------------------------------

  Przydatne adresy
-------------------------------------------

 Nasze sukcesy 
-------------------------------------------


 Bezpłatne Konsultacje
  Psychologiczne
-------------------------------------------


Konto GOPS Oława
------------------------------------------

GMINNA STRATEGIA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW 
SPOŁECZNYCH
NA LATA 2012-2017
------------------------------------------


POMOC SPOŁECZNA
  Wiadomości ogólne 
-------------------------------------------

  Rodzaje udzielanej
  pomocy

-------------------------------------------

  Usługi opiekuńcze 
-------------------------------------------

  Domy Pomocy 
  Społecznej

-------------------------------------------

Zapraszamy do udziału w projekcie „ Aktywizacja seniorów małej społeczności wiejskiej poprzez utworzenie klubu seniora”

ŚWIADCZENIA RODZINNE
  Podstawy prawne
-------------------------------------------

  Rodzaje świadczeń
-------------------------------------------

  Becikowe 
------------------------------------------

  Zasiłek rodzinny 
-------------------------------------------

  Świadczenia opiekuńcze 
-------------------------------------------

 Świadczenie rodzicielskie 
-------------------------------------------

  Formularze i  wnioski 
        do pobrania

-------------------------------------------


FUNDUSZ ALIMENTACYJNY
  Zasady przyznania 
  świadczeń FA
-------------------------------------------

  Formularz wniosku  
        do pobrania
-------------------------------------------


PROJEKTY
  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2008

-------------------------------------------

  Turnus rehabilitacyjny
-------------------------------------------

  Uczeń na wsi
-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2009

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2010

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2011

-------------------------------------------

  Potrzebujemy się 
   nawzajem 2012

-------------------------------------------


GMINNA KOMISJA
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
ALKOHOLOWYCH

Problemy 
 z uzależnieniami

-------------------------------------------

  Przeciwdziałanie 
  krzywdzeniu 
dzieci 
  i młodzieży

-------------------------------------------


ZESPÓŁ 
INTERDYSCYPLINARNY

 Posiedzenie członków 
           Zespołu 
Interdyscyplinarnego

-------------------------------------------

 pliki do pobrania

 

 
 pracujemy w godzinach

poniedziałek – wtorek
 od 730 do 1530
 

środa
 od 730do 1600
 
  
czwartek 
     od 730 do 1530 
 
piątek
od 730 do 1500 

 mapa dojazdu z zumi.pl

 

 
 
Prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej przysługuje:
 
  • Osobie samotnie gospodarującej, której dochód nie przekracza kwoty 542 zł, zwanej dalej „ kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej”;  
  • Osobie w rodzinie, w której dochód na osobę nie przekracza kwoty 456 zł, zwanej dalej „ kryterium dochodowym na osobę w rodzinie”;
  • Rodzinie, której dochód nie przekracza sumy kwot kryterium dochodowego na osobę w rodzinie, zwanej dalej „ kryterium dochodowym rodziny”- przy jednoczesnym wystąpieniu co najmniej jednego z powodów wymienionych.
 

ZASIŁEK STAŁY
 
            Na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej przysługuje osobie samotnie gospodarującej lub pozostającej w rodzinie, całkowicie niezdolnej do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe. 
 
ZASIŁEK STAŁY USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI:
  
·        W przypadku osoby samotnie gospodarującej- różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 529 zł miesięcznie;
 
·        W przypadku osoby w rodzinie- różnicy między kryterium dochodowym na osobę w rodzinie a dochodem na osobę w rodzinie.
 
 
Kwota zasiłku stałego nie może być niższa niż 30 zł miesięcznie.
W przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej zasiłek stały nie przysługuje.
 
 
 
 
ZASIŁEK OKRESOWY
 
         Na podstawie art. 38 ustawy o pomocy społecznej zasiłek okresowy przysługuje w szczególności ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość utrzymania lub nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego:
 
 
ZASIŁEK OKRESOWY USTALA SIĘ W WYSOKOŚCI:
  
·        W przypadku osoby samotnie gospodarującej- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że kwota zasiłku nie może być wyższa niż 542 zł miesięcznie;
 
·        W przypadku rodziny- do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.
 
  
 
ZASIŁEK CELOWY
 
        Na podstawie art. 39 ustawy o pomocy społecznej zasiłek celowy może być przyznany w celu zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, w szczególności na:
 
·        pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności;
·        leków i leczenia;
·        opału;
·        odzieży;
·         niezbędnych przedmiotów użytku domowego;
·        drobnych remontów i napraw w mieszkaniu;
·         kosztów pogrzebu.
        
 
ZASIŁEK CELOWY PRZYSŁUGUJE:
 
·        Osobie lub rodzinie, których dochód jest niższy od kryterium dochodowego osoby lub rodziny;
·        W szczególnie uzasadnionych przypadkach osobie lub rodzinie o dochodach przekraczających kryterium dochodowe może być przyznany specjalny zasiłek celowy w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowe osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, który nie podlega zwrotowi.
 
  
  
 
 

 

GOPS - CAL
Centrum Aktywności Lokalnej
CERYFIKAT CAL

Klub Seniora KALINA

galeria

Klub Seniora MAGNOLIA

galeria

Klub Seniora NIEZAPOMINAJKA

 

 

 Inne Instytucje
Niebieska linia
BIP Oława
GMINA OŁAWA

CAL
RCWIP

Stowarzyszenie pmocy dzieciom "Tęcza" w Oławie